STRUKTURA - PINB

 A A
Przejdź do treści

Menu główne:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
Gabriela WaligóraRadca Prawny
Paweł Tymoszek


Komórka ds. inspekcyjno - kontrolnych
Marcin Szyc, Ewa Skotnicka


Komórka ds. finansowo księgowych
Anna Zemczak - Chochla


Komórka ds. organizacyjno administracyjnych
Róża Skrobiś, Ilona Barcikowska


Przedmiot działalności i kompetencje:


Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust.3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74. art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76. art. 78 oraz art.97 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Katowicach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym decyzji i postanowień.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice wykonuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Gliwice.


Podstawa prawna:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, działając na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami),

4. przepisów odrębnych,

5. regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego